W 2017 roku Agencja Pracy Czasowej WINNER GROUP  - wpisana  do rejestru agencji zatrudnienia MGPiPS jako agencja pracy tymczasowej i agencja doradztwa personalnego .Po zmianach wprowadzonych w 2018 r. w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, WINNER GROUP zarejestrowana jest jako Agencja Pracy pod numerem 15143
Komu może zostać wydana Karta Polaka?

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów i spełnia łącznie następujące warunki:. Czytaj więcej...
wykazuje swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
w obecności konsula lub wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego;
wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jest lub było narodowości polskiej, lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej w kraju zamieszkania potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;
złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów.
Karta Polaka może być przyznana także osobie, której pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.
Procedura ubiegania się o Kartę Polaka
O przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka występuje się w Konsulacie RP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli w kraju pochodzenia migranta.
Uwaga: Rada Ministrów może wyznaczyć również wojewodę jak organ właściwy do przyjmowania wniosków o Kartę Polaka oraz wskazać państwo, którego obywatele będą mogli z tej możliwości skorzystać (przepis ten wchodzi w życie z dniem 01.01.2017).
Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o Kartę Polaka:
wniosek, który należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku tutaj
1 zdjęcie
skompletowane i skopiowane dokumenty poświadczające polskość wnioskodawcy oraz znajomość języka polskiego (poświadczenie zdania egzaminu z języka polskiego przed państwową komisją egzaminacyjną, lub świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim). Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić opisanych dokumentów, oceny znajomości języka polskiego dokonuje podczas rozmowy konsul lub wojewoda.
Uwagi: dokumentami i dowodami poświadczającymi polskość wnioskodawcy mogą być: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji; inne dokumenty potwierdzające związek z polskością; itp.
4. Kserokopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania). Należy także przedstawić oryginały do wglądu.
Następnie należy umówić się na rozmowę z konsulem RP lub wojewodą.
Wykaz konsulatów RP wraz z danymi kontaktowymi jest dostępny
Konsul lub wojewoda rozmawia z wnioskodawcą po polsku na temat Polski, jej historii, kultury, a także obyczajów i tradycji. Szacowany czas rozmowy to 15-20 minut.
W wypadku pomyślnego dla wnioskodawcy przebiegu rozmowy konsul lub wojewoda przedstawia wnioskodawcy do podpisu deklarację przynależności do narodu polskiego oraz oświadczenie o tym, że on lub jego wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium RP.
Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka
Dziecku przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje z nich posiadają Kartę Polaka lub posiadali ją przed uzyskaniem pobytu stałego. Jeśli Kartę ma lub miało tylko jedno z rodziców, to drugie w obecności polskiego konsula lub wojewody musi wyrazić zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka. Jeśli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, nie musi on wyrażać takiej zgody.
Kartę Polaka przyznaje się również małoletniemu, który wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jego nieżyjącego rodzica było narodowości polskiej, lub posiadało obywatelstwo polskie. W takim wypadku wniosek w imieniu małoletniego składa żyjący rodzic lub przedstawiciel ustawowy.
Jak długo jest ważna Karta Polaka?
Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej 3 miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o przedłużenie jej o kolejne 10 lat.
Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna przez 10 lat, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.
Co zrobić w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka?
W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Polaka konsul lub wojewoda, który wydał Kartę Polaka, na wniosek posiadacza, wydaje duplikat Karty Polaka.
Jak korzystać z Karty Polaka?
Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazywać z ważnym dokumentem tożsamości.
Decyzja o odmowie przyznania Karty Polaka
Konsul lub wojewoda wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w wypadku, gdy:
wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w punkcie Komu może zostać wydana Karta Polaka;
w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub przedstawił fałszywe dokumenty;
wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Polskę z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów;
wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski;
przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego Polski;
wnioskodawca działa lub działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.
Od odmowy przyznania Karty Polaka można odwołać się do Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.
W wypadku zrzeczenia się Karty Polaka lub jej unieważnienia posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Kartę konsulowi lub wojewodzie, który ja wydał. W przypadku nabycia obywatelstwa bądź uzyskania zezwolenia na pobyt stały, Kartę Polaka należy zwrócić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa lub otrzymania zezwolenia na pobyt stały wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce pobytu.
Od decyzji o unieważnieniu Karty Polaka można odwołać się do Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.
Opłaty
Złożenie wniosku oraz całe postępowanie związane z otrzymaniem Karty Polaka są bezpłatne i na żadnym jego etapie nie są pobierane żadne opłaty.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o repatriacji ( Dz.U. z 2003r., Nr 175, poz. 1691, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 753).

Zostaw swój wniosek


Copyright © 2018 Winner Group
All Rights Reserved.


WINNER GROUP SP.Z O.O